Algemene voorwaarden

1. Boeken van de shoot

1.1 Een boeking van uw irisartwork moet gemaakt worden via onze website, per email, of via het contactformulier op de website irisartwork.nl.

1.2 Bij het boeken van de irisartwork shoot verklaart de klant zich akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij raden u aan om de annuleringsvoorwaarden dan ook aandachtig door te lezen voordat u een reservering maakt.

1.3 Indien de klant een irisshoot boekt op onze website, wordt geacht het volledige bedrag voor aanvang van de fotoshoot te voldoen.

2 Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen

br />2.1 Na de boeking van uw irisshoot mag men tot 2 weken kosteloos wijzigen of annuleren.

3 Auteursrechten

3.1 De foto’s en alle andere informatie op www.irisartwork.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van Irisartwork.
3.2 Foto’s uit onze shoot mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van beroepsactiveiten.

3.3 IrisArtwork is en blijft eigenaar van alle foto’s die zijn gemaakt. Wenst de klant dat de foto’s niet gebruikt wordt ter promotie van de fotograaf, dan kunnen de fotorechten afgekocht worden voor een eenmalig bedrag van 100 euro. Dit dient voor de irisshoot bekend te zijn bij Irisartwork

3.4 Verkoop van de foto’s aan derden, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

4 Aansprakelijkheid
4.1 Irisartwork is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de fotoafdrukken als de klant deze zelf af laat drukken. De klant is zelf verantwoordelijk om dit bij een professionele drukker te doen.

4.2 Gedurende de irisshoot kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.

4.3 De kleur kan verschillen door de verschillende soorten gebruikte materialen. Kleur van je iris kan op de dag verschillen. Dit komt onder andere door bijvoorbeeld of je contact met zonlicht hebt net zoals dat met de huid gebeurt. Alle irissen worden bruiner door de zon, zo kan iemand met een groene iris in de zomer meer bruine vlekken ontdekken. Bij blauwe irissen wordt het vaak een lichtbruine ring om de pupil gezien. In de winter keert de normale kleur terug en is daarom ook afhankelijk van de de tijd en de seizoen wanneer de foto gemaakt wordt.

4.4 Bij alle IrisArtworks worden plekjes weggehaald die in het oog springen, zoals storende voorwerpen. IrisArtwork bewerkt de foto’s om zo een realistische kunstwerk te creëren en is een artistieke overweging. Alle IrisArtwork prints wordt door middel van photoshop bewerkt en gerepareerd. Imperfecties zoals lichtspots worden weggehaald en geretoucheerd. Voor het weghalen van spots en andere storende elementen kunnen helaas geen rechten aan ontleend worden.

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 2 weken na levering van de kunstwerk te worden meegedeeld.

Irisartwork zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost.

4.5 IrisArtwork is niet aansprakelijk voor foutieve of onduidelijke vermeldingen op irisartwork.nl. Deze zullen direct na constatering worden dan ook worden aangepast.

4.6
Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

– in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
– in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
– in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
– in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

5. Beschikbaarheid & levering
Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. Garantie
Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 6 van onze algemene verkoopvoorwaarden kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

– voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
– naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

7. Algemeen
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

8. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

9. Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

10. Privacy statement
Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt Irisartwork de persoonsgegevens van klanten. De verwerking van deze gegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Irisartwork inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Irisartwork zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

IrisArtwork
handelsnaam van ERKPNR,
KVK nummer: 80579302
BTW nummer: NL188487530B01

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Irisartwork verwerkt de volgende persoonsgegevens
– achternaam
– voornamen
– geboortedatum
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– factuurnummer

Irisartwork verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien
a. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Irisartwork met betrokkene heeft gesloten;
c. Irisartwork een wettelijke verplichting dient na te komen
d. Een gerechtvaardigd belang van IrisArtwork, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten vanIrisArtwork aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen:

Irisartwork legt bovenstaande gegevens vast met hulp van kantoorautomatiseringssoftware in haar administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Irisartwork verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Irisartwork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Irisartwork zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Irisartwork houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 1 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
– Telefonisch contact: 1 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Irisartworkof door middel van telefoon of e-mail. Irisartwork zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website:
IrisArtwork gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door IrisArtwork vastgelegde persoonsgegevens:

IrisArtwork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met ons op [email protected]

Intrekken toestemming:
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van IrisArtwork schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

© IrisArtwork, januari 2020