Trusted Shops Kopersbescherming

Trusted Shops Kopersbescherming

1. Boeken van de Irisshoot.

1.1 Een boeking van uw irisartwork moet gemaakt worden via onze website, per email, of via het contactformulier op de website irisartwork.nl.

1.2 Bij het boeken van de irisartwork shoot verklaart de klant zich akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij raden u aan om de annuleringsvoorwaarden dan ook aandachtig door te lezen voordat u een reservering maakt. 

1.3 Indien de klant een irisshoot boekt op onze website, wordt geacht het volledige bedrag voor aanvang van de fotoshoot te voldoen.  

2 Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen.

2.1 Na de boeking van uw irisshoot mag men tot 2 weken kosteloos wijzigen of annuleren. 

3 Auteursrechten

3.1 De foto’s en alle andere informatie op www.irisartwork.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van Irisartwork.

3.2 Foto’s uit onze shoot mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van beroepsactiveiten. 

3.3 IrisArtwork is en blijft eigenaar van alle foto’s die zijn gemaakt. Wenst de klant dat de foto’s niet gebruikt wordt ter promotie van de fotograaf, dan kunnen de fotorechten afgekocht worden voor een eenmalig bedrag van 100 euro. Dit dient voor de irisshoot bekend te zijn bij Irisartwork

 3.4 Verkoop van de foto’s aan derden, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

4 Aansprakelijkheid.

4.1 Irisartwork is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de fotoafdrukken als de klant deze zelf af laat drukken. De klant is zelf verantwoordelijk om dit bij een professionele drukker te doen. 

4.2 Gedurende de irisshoot kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.

4.3 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 2 weken na levering van de kunstwerk te worden meegedeeld.

Irisartwork zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost.

4.4. Irisartwork is niet aansprakelijk voor foutieve of onduidelijke vermeldingen op irisartwork.nl. Deze zullen direct na constatering worden dan ook worden aangepast.  

Privacy statement

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt Irisartwork de persoonsgegevens van klanten. De verwerking van deze gegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Irisartwork inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Irisartwork zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

IrisArtwork
handelsnaam van BYMESH Amsterdam,
KVK nummer: 64517403
BTW nummer: NL188487530B01

Persoonsgegevens die worden verwerkt:  

Irisartwork verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– achternaam
– voornamen
– geboortedatum
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– factuurnummer

Irisartwork verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Irisartwork met betrokkene heeft gesloten;
c. Irisartwork een wettelijke verplichting dient na te komen
d. Een gerechtvaardigd belang van IrisArtwork, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten vanIrisArtwork aan betrokkene.

Verwerkingsdoel: 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen: 

Irisartwork legt bovenstaande gegevens vast met hulp van  kantoorautomatiseringssoftware in haar administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Irisartwork verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Irisartwork  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaarduur van persoonsgegevens.

Irisartwork zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Irisartwork houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 1 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
– Telefonisch contact: 1 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Irisartworkof door middel van telefoon of e-mail. Irisartwork zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website:

IrisArtwork gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door IrisArtwork vastgelegde persoonsgegevens:

IrisArtwork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met ons op [email protected] 

Intrekken toestemming:

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van IrisArtwork schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

© IrisArtwork, januari 2020

0
0